นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีมิแน้นท์ และให้บริการหลังการขาย ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ หรือดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะกำกับดูแลการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และกฎหมาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น (“นโยบาย”) เพื่อแจ้งและอธิบายให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และเหตุผลในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนการคุ้มครองและระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
 1. นโยบายฉบับนี้ใช้กับใครบ้าง
นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย ในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดังต่อไปนี้ประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้นโยบายฉบับนี้– ลูกค้าบุคคลธรรมดาของบริษัทฯ (“ลูกค้าบุคคลธรรมดา”) อาทิ บุคคลที่ดำเนินการดังต่อไปนี้
 • บุคคลที่ทำการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์อีมิแน้นท์ และ/หรือ ใช้บริการของบริษัทฯ
 • บุคคลที่ทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การรับประกันสินค้าอีมิแน้นท์
 • บุคคลที่ติดต่อขอรับบริการหลังการขายกับบริษัทฯ
 • บุคคลที่ติดต่อ-สอบถามมายังบริษัทฯ
 • บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และ/หรือ แคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัทฯ เป็นต้น
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะบุคคลข้างต้นดำเนินการผ่านหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ตัวแทน หรือช่องทางอื่นใดของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เคยสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมา เป็นต้น – บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล (“บุคคลากรของนิติบุคคล”) อาทิ บุคคลากร ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ติดต่อหลัก ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของบริษัทลูกค้านิติบุคคล (Corporate Customer) ผู้ให้บริการ (Service Provider) ผู้จัดหา (Supplier) และคู่ค้า (Business Partner) เป็นต้น– บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้มีความสัมพันธ์โดยประการใด ๆ ไม่ว่าบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวมาโดยตรง หรือ ทางอ้อมไม่ว่าจะผ่านช่องทางใด (“บุคคลทั่วไป”) อาทิ บุคคลดังต่อไปนี้
 • บุคคลที่บริษัทฯ สามารถติดต่อได้
 • ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง
 • บุคคลผู้รับผลิตภัณฑ์ และ /หรือ บริการที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบ
 • บุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม และ/หรือ แบบสำรวจต่าง ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
 • บุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลเนื่องมาจากการทำธุรกรรมของลูกค้าบุคคลธรรมดา และบุคคลากรนิติบุคคล
 • บุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือ บัญชีทางการของบริษัทฯ บนสื่อสังคมออนไลน์
 • บุคคลที่ติดต่อ-สอบถาม เข้าใช้บริการ ซื้อผลิตภัณฑ์อีมิแน้นท์ และ/หรือ เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ผ่านตัวแทน ผู้รับจ้างประเภทต่าง ๆ ของบริษัทฯ
 • ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายนอก วิทยากร เป็นต้น
 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางในการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดังนี้2.1 กรณีบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อีมิแน้นท์ หรือการให้บริการหลังการขาย รวมถึง
 • ขั้นตอนการซื้อ-ขาย หรือดำเนินการเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ การลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์ การติดต่อ การสมัครใช้บริการตามสัญญาบริการต่าง ๆ กับบริษัทฯ การค้นหาข้อมูล การเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ ผ่านหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ตัวแทน บัญชีทางการของบริษัทฯ บนสื่อสังคมออนไลน์ หรือช่องทางอื่นใดของบริษัทฯ
 • การทำแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นในการให้บริการ หรือการโต้ตอบทางอีเมล โทรศัพท์ บัญชีทางการของบริษัทฯ บนสื่อสังคมออนไลน์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างบริษัทฯ และท่านภายใต้ความสมัครใจของท่าน
 • การใช้คุกกี้ และ/หรือ เทคโนโลยีที่มีลักษณะเดียวกันผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบัญชีทางการของบริษัทฯ บนสื่อสังคมออนไลน์
 • การยื่นคำร้องขอใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ
2.2 กรณีบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม
 • บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ซึ่งมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง บริษัทฯ ในกลุ่มอีมิแน้นท์ คู่ค้า บุคคลธรรมดา หรือบริษัทที่เป็นผู้รับจ้างของบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีมิแน้นท์ และ/หรือ ตัวแทนให้บริการในนามบริษัทฯ ตามแต่ละประเภทบริการ ได้แก่ ตัวแทนจำหน่ายทั่วไป (Dealer) ศูนย์บริการแต่งตั้งที่เป็นตัวแทนจำหน่าย (Authorized Service Dealer) ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่อย่างเป็นทางการ (Authorized Spare Part Dealer) ผู้รับจ้างเหมาบริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อีมิแน้นท์ หรือผู้รับจ้าง และ/หรือ ผู้รับจ้างช่วงตามสัญญาให้บริการประเภทต่าง ๆ เพื่อสามารถดำเนินการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์อีมิแน้นท์ และ/หรือ ให้บริการแก่ท่านในนามบริษัทฯ ได้ โดยได้รับข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันที่ใช้งานภายในองค์กร อีเมล การได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ บัญชีไลน์ การได้รับเป็นเอกสารซึ่งผู้ที่เปิดเผยมีสิทธิให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือการได้รับข้อมูลจากขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ ที่ดำเนินการตามคำสั่ง และ/หรือในนามบริษัทฯ
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/ หรือ เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ และข้อมูลของนิติบุคคล 3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา บุคลากรนิติบุคคล หรือบุคคลทั่วไป บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท ซึ่งการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ท่านใช้ และ/หรือ เคยมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ เพื่อให้ท่านทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีการจัดเก็บทั้งหมดในปัจจุบัน (ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้) เราจึงจัดกลุ่มตามประเภทข้อมูล ดังนี้
ประเภทของข้อมูลตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน และเอกสารยืนยันตัวตนจากทางราชการ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ ข้อมูลบนเอกสารสำคัญจากทางราชการ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสำเนาเอกสารใดที่ใช้ระบุและยืนยันตัวตนในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น ลายมือชื่อ
ข้อมูลสำหรับติดต่อ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามเอกสารสำคัญ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อ เลขอ้างอิง หรือบัญชีเข้าใช้งานสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ (เช่น ไอดีไลน์ (LINE ID), บัญชีเฟสบุ๊ค)
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลรายได้ แหล่งที่มาของรายได้และรายจ่าย รายการเดินบัญชี หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่น ๆ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและข้อมูลการเสียภาษีของบุคคล อาชีพ ตำแหน่ง รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ ข้อมูลบนสำเนาเอกสารการประกอบกิจการ หรือเอกสารรับรองบริษัท เช่น หนังสือรับรองบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือมอบอำนาจ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ใบทะเบียนพาณิชย์ร้านค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) เป็นต้น ข้อมูลช่องทางการชำระเงิน รายละเอียดการชำระเงิน การยืนยันการชำระเงิน ข้อมูลหมายเลขบัญชีธนาคาร และรายละเอียดบัญชีธนาคาร-ข้อมูลในการพิจารณาวงเงินในการเข้าสัญญาธุรกิจ ข้อมูลหลักประกันและเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของหลักประกัน-ข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการสมัคร หรือทำสัญญาทางธุรกิจ เช่น รหัสตัวแทนจำหน่าย เลขอ้างอิงเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น
ข้อมูลการสมัครและใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ-รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่ท่านใช้ เช่น ประเภท/รุ่นของผลิตภัณฑ์ จำนวน สถานที่ที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ภายในเคหสถานของท่าน เป็นต้น-เลขที่อ้างอิงผลิตภัณฑ์/เอกสารต่าง ๆ-ประวัติการแจ้งซ่อม ล้าง หรือการใช้บริการต่าง ๆ-ข้อมูลที่อยู่ Location ที่รับบริการ-ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (Log – in) กิจกรรมการใช้งาน เช่น ประวัติการค้นหา/เรียกดู-ข้อมูลผู้ติดต่อได้ในการรับบริการ
ข้อมูลทางเทคนิค อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ-คุกกี้ (Cookies ID), แคชไฟล์ (Cache File) และ/หรือ เทคโนโลยีที่มีลักษณะเดียวกัน-ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน-IP Address-รหัสประจำอุปกรณ์ (Device ID)-ข้อมูลระบุพิกัด-รุ่นและประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ-ข้อมูลการเข้าถึง รวมถึง Log-ข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช้งานบนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
ข้อมูลอื่น ๆ-ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นในการให้บริการ-การบันทึกการสื่อสารหรือการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างท่านกับบริษัทฯ รวมถึงการบันทึกเสียง ภายถ่าย ภายเคลื่อนไหว บันทึกการสื่อสารผ่าน Chat Bot ภาพจากกล้อง CCTV ข้อมูลบนเอกสารที่จำเป็นกับบริษัทฯ ในการก่อตั้งหรือใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถเนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์อีมิแน้นท์ และ/หรือ บริการของบริษัทฯ นั้น ไม่ได้มุ่งหมาย หรือประสงค์ทำธุรกรรมกับผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคลากรของนิติบุคคล และ / หรือ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ผู้มีอำนาจกระทำการแทน บุคคลในครอบครัว บุคคลที่ติดต่อได้ และ / หรือ บุคคลอื่นใดตามเอกสารการสมัครหรือใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัทฯ เป็นต้น ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดตามนโยบายฉบับนี้ และขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นหากจำเป็น หรือปฏิบัติตามฐานทางกฎหมายอื่นก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัทฯ 
 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 บริษัทฯ เก็บรวบ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ -การปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ
 • การดำเนินการก่อนเข้าทำสัญญา หรือซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์อีมิแน้นท์ และ/หรือบริการกับบริษัทฯ เช่น การติดต่อสื่อสาร การรับส่งเอกสารหรือพัสดุ การให้คำปรึกษา คำแนะนำ และ / หรือ ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการ การตรวจสอบคุณสมบัติ การตรวจสอบสถานะของลูกค้านิติบุคคล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือเอกสาร การพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล การจัดระดับความเสี่ยงคู่ค้า การลงทะเบียนใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ และ / หรือ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ การระบุข้อมูลส่วนตัว / ข้อมูลเพื่อการติดต่อของลูกค้าเพื่อการอำนวยความสะดวกในการร้องขอใช้บริการของบริษัทฯ ในคราวถัดไป (pre-fill) เป็นต้น
 • การดำเนินการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์อีมิแน้นท์ และ / หรือ บริการที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ได้ เช่น การทำสัญญาซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงอะไหล่ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ การสมัครเป็นตัวแทน การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ การสมัครการรับประกันผลิตภัณฑ์ การสมัครสัญญาบริการ การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการหลังการขาย การอำนวยความสะดวกและให้บริการหลังการขาย การดำเนินการตามคำขอของท่าน การติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์อีมิแน้นท์ และ / หรือ การให้บริการ การยกเลิกการให้บริการ การชำระเงิน การกระทบยอด การดำเนินการให้เป็นไปตามสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน การจัดการข้อร้องเรียน การแก้ไขปัญหา การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า และ / หรือ การจัดการสินค้าสมนาคุณให้กับท่าน เป็นต้น
-การปฏิบัติตามกฎหมาย และ / หรือ การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมายบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและการบัญชี และกฎหมายอื่นๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม)
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ/หรือ คำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (เช่น คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ)
-การดำเนินการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ภายใต้ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายบริษัทฯ จะพิจารณาเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกับสิทธิขั้นพื้นฐานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 • การบริหารจัดการ การบริหารและประเมินความเสี่ยง การทุจริต การกำกับตรวจสอบภายในบริษัทฯ
 • การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า หรือ การเก็บบันทึกข้อมูลลงระบบหรือฐานข้อมูล
 • การพิจารณาทบทวนความสามารถในการดำเนินธุรกิจของตัวแทน หรือคู่ค้า
 • การแจ้งเตือนชำระหนี้หรือต่ออายุผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการต่าง ๆ การติดตามทวงถามหนี้
 • การสำรวจและประเมินความพึงพอใจภายหลังใช้ผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการ
 • การดำเนินคดีหรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การร่วมงาน การประสานงาน และ / หรือ การมอบหมายงานให้ผู้อื่นดำเนินการแทนบริษัทฯ
 • การรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่พื้นที่บริษัทฯ เช่น การใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และ/หรือ อุปกรณ์ในการตรวจสอบโรคติดต่อ (ในกรณีไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่าน) เป็นต้น
 • การจัดการเรื่องร้องเรียน เหตุการณ์น่าสงสัย หรือเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นอันตราย รวมถึงการขออนุญาตเข้าพื้นที่ของท่าน เพื่อจัดการหรือแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว
 • การดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสื่อสาร และการป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์
 • การรักษาประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย และ การดำเนินคดีหรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การพิจารณากลุ่มลูกค้าเพื่อการส่งเสริมการขายตามความเหมาะสม
 • การส่งข่าวสาร รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการ สิทธิพิเศษของกิจกรรม หรือการอบรมของบริษัทฯ ที่ท่านได้เข้าร่วม รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และ / หรือ สิทธิพิเศษตามที่ท่านได้ร้องขอ
 • การเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เช่น อะไหล่ ชื้นส่วน อุปกรณ์ และ / หรือ บริการที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้งาน เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของท่านตามมาตรฐานการให้บริการของอีมิแน้นท์ เช่น บริการซ่อม-ล้างเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
 • การติดต่อท่านในกรณีที่ท่านยังสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการไม่สำเร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
 • การวิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลทางสถิติ และ / หรือ การจัดทำรายงานสำหรับการใช้ภายในบริษัทฯ
 • การติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ หรือออกบูธ กิจกรรม
การดำเนินการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น (ตามแต่กรณี)
 • การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • การจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ
 • การดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของธนาคาร หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ
ในการนี้ การพิจารณาฐานตามกฎหมายเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะพิจารณาลักษณะวัตถุประสงค์ตามความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัทฯ เป็นรายกรณีไปบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือเพื่อเข้าทำสัญญาที่ท่านมีกับบริษัทฯ หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้แก่บริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเลือกที่จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานออกจากแอปพลิเคชัน และ/หรือจำกัดการติดต่อบัญชีทางการของบริษัทฯ บนสื่อสังคมออนไลน์ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการบางส่วน หรือทั้งหมดแก่ท่านได้ ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ หรือความสัมพันธ์ นิติกรรม และ/หรือ สัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ ได้บางกรณี บริษัทฯ อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประโยชน์เพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเราได้ดียิ่งขึ้น เราจะระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเมื่อเรามีความจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น ท่านมีสิทธิเลือกที่จะไม่ต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมเหล่านี้กับบริษัทฯ โดยการตัดสินใจของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์อีมิแน้นท์ที่ท่านใช้งาน และ/หรือ การใช้บริการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว4.2 บริษัทฯ เก็บรวบ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องอาศัยความยินยอมของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 • การเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ที่บริษัทฯ ไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น นอกเหนือจากการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งเพื่อประมวลผลได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาขอความยินยอมโดยชัดแจ้งโดยตรงจากท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ ของตัวแทนของบริษัทฯ เป็นครั้งคราวไป ตามความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่าน ได้แก่
 1. ข้อมูลศาสนา และเชื้อชาติ (ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของบางประเทศที่บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เป็นเอกสารในการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีเจตนาที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ในลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) )
 2. ข้อมูลประวัติสุขภาพ เช่น ผลในการตรวจสอบโรคติดต่อ ในรูปแบบของเอกสาร หลักฐาน รูปถ่าย และ/หรือ อุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่าน เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าสู่อาคารปฏิบัติงาน หรือพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในบริษัทฯ เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการแก่ลูกค้า
ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างของบริษัทฯ เป็นรายกรณีไป
 • การวิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพสินค้า และ/หรือ การให้บริการให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ที่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย
 • การดำเนินการทางการตลาด เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมที่น่าสนใจ หรือข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ที่คัดสรรสำหรับท่าน ที่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย
ในการนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาขอความยินยอมโดยตรงจากท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ ของตัวแทนหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ที่ท่านได้มีนิติสัมพันธ์ และ/หรือปฏิสัมพันธ์เพื่อใช้บริการของบริษัทฯ ตามแต่ความเหมาะสม
 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ตามนโยบายฉบับนี้ โดยอาศัยความยินยอมของท่าน และ/หรือ หลักเกณฑ์ภายใต้กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการให้บริการผ่านบุคคลภายนอก คู่ค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีความหลากหลายตามความชำนาญในการประกอบธุรกิจ เช่น ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีมิแน้นท์ และ/หรือ ตัวแทนงานรับงานบริการและงานซ่อมต่าง ๆ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ หรือเพื่อช่วยสนับสนุนการใช้งานผลิตภัณฑ์อีมิแน้นท์ และ / หรือ บริการของบริษัทฯ ตามขอบเขตในแต่ละอาคาร และ/หรือ พื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัยได้ ในการนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ตามแต่ความสัมพันธ์และบริการที่ท่านร้องขอ เมื่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการตามที่ท่านร้องขอ ท่านอาจอยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย บริษัทฯ มีรายชื่อบุคคลภายนอก ซึ่งอาจจะเป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามแต่ละพื้นที่ที่ท่านอาจซื้อผลิตภัณฑ์อีมิแน้นท์ และ/หรือ ใช้บริการของบริษัทฯ ประเภทของบริการที่ร้องขอ และความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมระหว่างท่านกับบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงระบุเป็นประเภทขององค์กร และ/หรือ บุคคลผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนโยบายฉบับนี้ เพื่อความกระชับ และเข้าใจโดยง่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในตารางด้านล่าง (ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบรายชื่อบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ได้ ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้)
ประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียด
ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการหลักของบริษัทฯ· ตัวแทนจำหน่ายทั่วไป (Dealer)· ศูนย์บริการแต่งตั้งที่เป็นตัวแทนจำหน่าย (Authorized Service Dealer)· ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่อย่างเป็นทางการ (Authorized Spare Part Dealer)· ตัวแทนการให้บริการลูกค้า· ผู้รับจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อีมิแน้นท์· ผู้รับจ้าง และ/หรือ ผู้รับจ้างช่วงตามสัญญาให้บริการประเภทต่าง ๆ
ผู้ให้บริการสนับสนุนการให้บริการของบริษัทฯ· ผู้ให้บริการทางระบบเทคโนโลยี เช่น Cloud Computing / Data Platform เป็นต้น· ผู้ให้บริการเพื่อการทำการตลาด· ผู้ให้บริการคลังเก็บสินค้า· ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า เอกสาร พัสดุ· ผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์· ธนาคาร หรือ ผู้ให้บริการช่องทางการรับชำระเงิน วางบิล หรือธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ
หน่วยงานราชการในบางกรณี บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจหรือมีสิทธิตามกฎหมาย และ / หรือ การปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย สมาคม หน่วยงาน หรือบุคคลอื่นใดตามความจำเป็นในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง และธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านภาษี ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ตามแต่กรณี
บุคคลที่สามอื่นใด ที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามแต่กรณี· คู่ค้า ผู้สนใจ ผู้รับโอนสิทธิ ในกรณีมีการควบรวมกิจการของบริษัทฯ และการครอบครองและการโอนผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ· บริษัทในกลุ่มสิมิล่าร์ และหรือบริษัทอีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย)· บุคคลที่ท่านมีสัญญาหรือความสัมพันธ์ทางธุรกรรมร่วม· มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา· ผู้ให้บริการบัญชีทางการของบริษัทฯ บนสื่อสังคมออนไลน์· การเปิดเผยต่อสาธารณะหรือบุคคลทั่วไป
   ในการนี้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมและมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาเลือกใช้วิธีการดำเนินการตามโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท (Binding Corporate Rules) ที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (หากมี) และจะดำเนินการให้การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทที่อยู่ต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก็ได้
 1. การคุ้มครอง การเก็บรักษา และระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Safeguard) มาตรการเชิงบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) เพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน ความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดนอกจากนี้ บริษัทฯ มีกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยได้กำหนดดังนี้
 • กำหนดตามลักษณะการเก็บ: จัดเก็บเป็นหนังสือ (Hard copy) และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft copy) โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
 • การจัดการเหตุการณ์: บริษัทฯ มีขั้นตอนในการจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าสงสัย ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 • ระยะเวลาจัดเก็บ: บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือภายในระยะเวลาที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างท่านและบริษัทฯ หรือภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของคู่สัญญาตามระยะเวลาที่จำเป็นตามอายุความ หรือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดนั้น เป็นระยะเวลามาตรฐานที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้ หรือบริษัทฯ ได้ดำเนินการเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคาดหมายถึงระยะเวลาดังกล่าวได้
 • เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ: เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ และ/หรือ บริษัทฯ ไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ภายในระยะเวลาอันควร หรือตามวิธีปฏิบัติที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
ในกรณีที่บริษัทฯ ว่าจ้างผู้อื่นให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงเพื่อควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดนอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น 
 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถใช้สิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนท่านตามกฎหมาย เป็นผู้แจ้งความประสงค์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 • สิทธิเพิกถอนความยินยอม
กรณีท่านให้ความยินยอมกับเราเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย หรือกรณีที่มีสัญญาที่ให้ประโยชน์ท่านอยู่ โดยการถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้กระทำขึ้นก่อนการถอนความยินยอม ในการนี้ การถอนความยินยอมของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการขอรับบริการ อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้บริการได้ เช่น ท่านจะไม่ได้รับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการ สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอใหม่ ๆ ที่สอดคล้องหรือตรงตามความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น
 • สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน หรือขอให้เปิดเผยบริษัทฯ เปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือให้ส่งหรือโอนให้แก่องค์กรและบริษัทอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้างต้นจะต้องเป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 • สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการเมื่อใดก็ได้ตามขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด อาทิ กรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง เป็นต้น
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ตามขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกบริษัทฯ ประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป เป็นต้น
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอใช้สิทธิคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 • สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ จึงขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล การใช้สิทธิอาจส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือกรณีเป็นคำร้องขอที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่สมเหตุสมผล เป็นต้นในการนี้ หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธให้ท่านทราบ ทั้งนี้ ท่านสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางที่ประกาศกำหนด 
 1. การใช้งานคุกกี้ และ / หรือ เทคโนโลยีที่มีลักษณะเดียวกัน
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านใช้งานผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบัญชีทางการของบริษัทฯ บนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • การประมวลผลของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบัญชีทางการของบริษัทฯ บนสื่อสังคมออนไลน์
 • ปกป้องผู้ใช้งานจากภัยคุกคามออนไลน์ และปรับปรุงความปลอดภัยของช่องทางดังกล่าวต่อไป
 • ศึกษาว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบัญชีทางการของบริษัทฯ บนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการผ่านช่องทางดังกล่าวให้เหมาะสม
 • การพิจารณากลุ่มลูกค้าเพื่อการส่งเสริมการขายตามความเหมาะสม
 • ปรับปรุงการมองเห็นสื่อของบริษัทฯ บนสื่อสังคมออนไลน์ที่ท่านเข้าใช้งาน
 • ท่านสามารถปฏิเสธการรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าคุกกี้ และ/หรือ เบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ การตั้งค่าดังกล่าวอาจลดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือการโต้ตอบและการใช้งานผ่านบัญชีทางการของบริษัทฯ บนสื่อสังคมออนไลน์
 1. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม โดยหากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปภายหลัง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับแล้ว ท่านสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ จะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บริษัทฯ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายฉบับนี้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประกาศนโยบายฉบับปัจจุบันให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นใดของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของท่าน
 1. การติดต่อบริษัทฯ
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางอีเมล์ dpo@eminent.co.thสถานที่ติดต่อ: บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 235  ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260หากต้องการกรอกรายละเอียดเพื่อแสดงความต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคล สามารถกรอกข้อมูลได้ที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า