เงื่อนไขการรับประกัน
1. บริษัทฯ จะรับประกันเครื่องปรับอากาศนับจากวันที่ท่านซื้อ ตามรายละเอียด ดังนี้
– เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง รุ่น Inverter ในส่วนของอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 2 ปี และเฉพาะคอมเพรสเซอร์เป็นระยะเวลา 10 ปี
กรณีสินค้ามีปัญหาภายในระยะเวลา 10,000 ชั่วโมงหรือ 1.2 ปี บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที (เฉพาะแฟนคอยล์ยูนิต หรือ คอนเดนซิ่งยูนิต เท่านั้น)
– เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ในส่วนของอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 2 ปี และเฉพาะคอมเพรสเซอร์เป็นระยะเวลา 10 ปี
– เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวนเพดานรุ่น ที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ในส่วนของอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 2 ปี และเฉพาะคอมเพรสเซอร์เป็นระยะเวลา 5 ปี
– เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้าเป่า 4 ทิศทาง และแบบซ่อนในฝ้ารุ่นที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ในส่วนของอุปกรณ์และคอมเพรสเซอร์เป็นระยะเวลา 2 ปี
– เครื่องปรับอากาศรุ่นทุกแบบที่ไม่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ตั้งแต่ขนาด 10,000 – 60,000 BTU ในส่วนของอุปกรณ์และคอมเพรสเซอร์เป็นระยะเวลา 2 ปี
– เครื่องปรับอากาศรุ่นที่มีขนาดมากกว่า 60,000 BTU ขึ้นไป ในส่วนของอุปกรณ์และคอมเพรสเซอร์เป็นระยะเวลา 1 ปี
2. บริษัทฯ จะรับประกันสินค้า ที่เสียอันเนื่องมาจากคุณภาพของชิ้นส่วน หรือ ข้อผิดพลาดในการผลิต เท่านั้น
3. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการรับคืนเครื่องปรับอากาศเมื่อท่านได้ซื้อไปแล้ว ยกเว้นแบบติดผนัง รุ่น Inverter (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
บริษัทฯ จะไม่รับประกันในกรณีดังต่อไปนี้
1. ความเสียหายที่เกิดกับเครื่องปรับอากาศ อันมาจากใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน, ไฟฟ้าลัดวรจร, แรงดันไฟฟ้าต่ำหรือสูงเกินกำหนด
2. ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย วาตภัย หรือไฟไหม้
3. ความเสียหายอันเนื่องมาจากมีสัตว์หรือแมลงเข้าไปในเครื่อง และทำลายอุปกรณ์ให้ชำรุดเสียหาย
4. ความเสียหายอันเกิดจากการเคลื่อนย้าย การขนส่ง การเกิดอุบัติเหตุ หรือการแก้ไขโดยบุคคลซึ่งมิใช่พนักงานของบริษัทฯ หรือของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ
5. ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้ง เช่น การเชื่อมต่องานท่อที่ไม่ถูกต้อง การใช้ท่อน้ำยาขนาดเล็ก ยาว หรือใหญ่เกินไป หรือท่อน้ำยาในแนวดิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือการเดินท่อที่ยาวไม่มีการทำแทรปดักน้ำมันหรือน้ำยาที่เหมาะสม หรือการบานแฟล์ และรวมถึงการดัดแปลงหรือแก้ไขสินค้า
6. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานไม่ถูกวิธี การใช้งานผิดประเภท รวมถึงการไม่บำรุงรักษาตามระยะเวลา เช่น การทำความสะอาดตัวเครื่องทั้งภายในและภายนอก หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน เช่น แผ่นกรองกาศ เป็นต้น
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าแรง ค่าเดินทาง ค่าน้ำยาทำความเย็น เป็นต้น
8. บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วไม่พบบัตรรับประกันสินค้าในส่วนที่ 3 สำหรับส่งคืนบริษัทฯ หรือไม่พบการแจ้งลงทะเบียนการติดตั้งมายังบริษัทฯ