วิธีการสะสมแต้ม

สมัครสมาชิกด้วยเบอร์มือถือหรือ
กดข้าม (สำหรับการใช้งานครั้งแรก)

กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ
แล้วกด “ตกลง”

รอรับรหัส OTP แล้วใส่ในช่อง และกด “ตกลง”

กดเครื่องหมาย  ตรงมุมซ้ายบน และกดสัญลักษณ์โปรโมชั่น

กดที่ “สะสมคะแนน”

ถ่ายรูป ใบรับประกันสินค้าที่กรอก
รายละเอียดครบถ้วน (ส่วนที่ 3) และ
ใบเสร็จรับเงินที่มีตราประทับร้านค้า
ใส่หมายเลขเครื่อง โมเดล และกด “ส่งข้อมูล”

 

 

Eminent Air Application Members

 

 

     

 

 

Price List

Campaign Start 1 Jan 2564 – 31 Dec 2565

CONDITIONS

Redeem Period until 31 Jan 2564 | Point Expire on 31 Jan 2566
 • ที่ลงทะเบียนผ่านทาง Eminent Air แอปพลิเคชั่นมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการสะสมคะแนน “ช่างเลือกสะสมแต้ม Eminent Air” เฉพาะเครื่องปรับอากาศ Eminent Air ชนิดแยกส่วนตั้งแต่ 9000 BTU – 60000 BTU ที่ติดตั้ง
  ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
 • ที่จำหน่ายผ่านดีลเลอร์เท่านั้น (ไม่รวมตัวโชว์ ราคาพิเศษ การขายโปรเจค และเครื่องที่จำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้า)
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกงหรือส่งข้อมูลที่ไม่ตรง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการ และระบบโทรศัพท์
 • กรณีมีการส่งข้อมูลเครื่องปรับอากาศเพื่อการสะสมแต้มคะแนนซ้ำซ้อน จะสงวนสิทธิยกผลประโยชน์ให้กับช่างผู้ติดตั้งจริงเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่ร่วมรายการ “ช่างเลือกสะสมแต้ม Eminent Air” และเกณฑ์มูลค่าคะแนนสะสม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงคะแนนสะสมให้ถูกต้องในกรณีที่เกิดจากการคำนวณผิดพลาดเนื่องจากระบบ หรือกรณีใดๆ โดยบริษัทจะแจ้งยอดคะแนนสะสมที่ถูกต้องในเดือนถัดไป
 • จำนวนคะแนนที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • คะแนนสะสม “ช่างเลือกสะสมแต้ม Eminent Air” จะถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดในกรณีที่
  (ก) ลูกค้าใช้สิทธินำคะแนนสะสม “ช่างเลือกสะสมแต้ม Eminent Air” แลกสินค้า
  (ข) ลูกค้ากระทำการฉ้อฉล ปลอมแปลงเพื่อให้ได้มา ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน
  (ค) บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการสะสมคะแนนได้โดยจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการ และระบบโทรศัพท์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ระยะเวลาในการจัดหาของรางวัล ภายใน 45 วันทำการ หลังจากวันที่แสดงความประสงค์แลกของรางวัล
 • คะแนนสะสม “ช่างเลือกสะสมแต้ม Eminent Air” ที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หากมีข้อมูลโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกี่ยวกับรายการสะสมคะแนนของบริษัทฯ ให้ถือเอาการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด