แผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP)

20-01-2557

ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศ Article 5 ได้ทำข้อตกลงกันที่จะควบคุมการใช้สาร HCFC ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 จากค่าเฉลี่ยที่คำนวณมาจากปริมาณการใช้ในปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ตามข้อตกลงในพิธีสารมอนทรีออลที่จะต้องลดปริมาณการใช้สาร HCFC ลงจากค่าฐานโดยลำดับคือ ร้อยละ10 ในปี พ.ศ. 2558  อ่านต่อ.......